ما اینجا ایم تا... کودکان گرسنه نمانند کمک به چشم هایی که تمنای محبت دارد

کمک به کودکان

کمک به کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست

Asset 2

آموزش و اشتغال

کمک به نوجوانان بی سرپرست و یا بدسرپرست

Asset 2

کمک به کودکان

کمک به کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست

Asset 2

کمک به بیماران

برای کمک به بیماران میتوانید از طریق لینک زیر به مقدار دلخواه خود کمک کنید

کمک میکنم کمک میکنم کمک میکنم

گاهی خدا میخواهد با دست تو ، دست دیگر بندگانش را بگیرد. پس وقتی به دیگران کمک میکنی، شک نکن دست دیگرت در دست خداست… کمک های شما میتواند در زمینه های کمک به کودکان بی سرپرست، کمک به کودکان بد سرپرست، کمک به بیماران و سالمندان و حتی کمک هزینه خرید جهیزیه برای نوعروسان و دیگر کمک های مالی و معنوی به افراد کم برخوردار باشد

موسسه خیریه امام علی (ع) در قبال این یاری و نیک ‏اندیشی، از طرف شما و با نام شما استند مخصوص برای شخص مورد نظرتان به ‏عنوان جایگزین سبد گل ارسال خواهد کرد.

خبر هایی از خیریه ما